Ozelenění ulice 5.května

Název projektu Ozelenění ulice 5. května
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Dne 14.1.2020 usnesením č. R-18/2020 rada města schválila ozelenění ulice 5. května
Hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) Celkové předpokládané náklady akce: 616 400,- Kč (včetně DPH)
Termín realizace Jaro 2020
Nositel projektu (odbor, osoba) odbor životního prostředí a územního rozvoje
Stručný popis Předmětem dokumentace je návrh vegetačních úprav podél rekonstruované komunikace v ulici 5. května ve městě Úvaly.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické, izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“ a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy
apod.).-Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve VÝKRESE 01.-Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.

BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV:
o Celkový počet navržených stromů: 15 ks.
o Celková výměra navržených půdopokryvných keřů: 51 m2.
o Celková výměra navržených záhonů trvalek, okrasných travin a cibulovin: 68 m2.

Rozpracovanost Výběrové řízení
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …) Průvodní a technická zpráva ke stažení zde

Koordinační situace a osazovací plán ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name