Ozelenění ulice 5.května

Název projektu Ozelenění ulice 5. května
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Dne 14.1.2020 usnesením č. R-18/2020 rada města schválila ozelenění ulice 5. května

Dne 10.3.2020 usnesením č. R- 147/2020 rada města vyhodnotila výběrové řízení na ozelenění ulice 5. května

Hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) Celkové náklady akce: 673 137,- Kč (včetně DPH)
Termín realizace Jaro 2020
Nositel projektu (odbor, osoba) odbor životního prostředí a územního rozvoje
Stručný popis Předmětem dokumentace je návrh vegetačních úprav podél rekonstruované komunikace v ulici 5. května ve městě Úvaly.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) 801A – Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných
typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a
zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické,
izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“
a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy
apod.).
Důraz je dále kladen na dlouhodobé snížení časových a finančních nároků pravidelné udržovací péče
(tzv. extenzifikace udržovací péče) = po ujmutí rostlin a provedení nezbytné dokončovací a rozvojové
péče (po-výsadbová péče), budou navržené vegetační prvky vyžadovat nižší nároky na pravidelnou
udržovací péči oproti jiným typům vegetačních prvků.
Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve VÝKRESE 01.
Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města
Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová
2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.1.2. BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV:
o Celkový počet navržených stromů: 7 ks.
o Celková výměra navrženého trávníku: 157 m2.
o Celková výměra navržených půdopokryvných keřů: 160 m2.
o Celková výměra navržených keřů výšky 1-1,5 m: 253 m2.801B – Cílem návrhu je zvýšit reprezentativní působení celého prostoru formou adekvátní výsadby vhodných typů vegetačních prvků („zeleně“). Navržené výsadby současně vnesou do prostoru proměnlivost a zvýší kvalitu i obyvatelnost celého tohoto veřejného prostoru. Významné jsou i navazující ekologické, izolační a mikroklimatické funkce navržené zeleně (částečné zachycení dešťových srážek, vliv na „vodní“ a teplotní režim ulice, eliminace prašnosti, částečná eliminace hluku u vyšších keřů, biotop pro živočichy apod.).
 Vymezení řešeného území a rozsah typů výsadeb je specifikován ve VÝKRESE 01.
 Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.1.2. BILANCE NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV:
o Celkový počet navržených stromů: 15 ks.
o Celková výměra navržených půdopokryvných keřů: 51 m2.
o Celková výměra navržených záhonů trvalek, okrasných travin a cibulovin: 68 m2.
Rozpracovanost realizace společností Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …)
801A_1_Technická zpráva ke stažení zde
Koordinační situace a osazovací plán ke stažení zde
801B_02_Technická zpráva ke stažení zde
Koordinační situace a osazovací plán ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name