Rozpočtové opatření č. 6/2016

Poslední rozpočtové opatření č. 6/2016 je na základě skutečnosti čerpání v roce 2016.

Příjmová část: Finanční prostředky byly v příjmové části navýšeny především RUD a tř. 1 poplatky o 6 mil. Kč, v dotačních položkách došlo k narovnání příjmů dotací dle uznatelných nákladů, nejvyšší nenaplnění příjmů je u pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu od Technických služeb a to 3,6 mil. Kč, u ostatní příjmů došlo k mírnému navýšení (nájmy, věcná břemena, jistiny, prodeje a pronájmy pozemků). Celkem došlo k navýšení příjmů o 3 006 989,- Kč.

Výdajová část: K úsporám došlo v provozních výdajích a to především u oprav ve výši 1,1 mil. Kč, pohoštění, programového vybavení, úroků, kolků a služeb. V investičních výdajích byla úspora u PD a staveb. Nedokončené a nerealizované stavby a PD budou přesunuty do RO č. 1/2017.

Byla navýšena rezerva v roce 2016 o 4,8 mil. Kč.

Celkové příjmy a výdaje 146 184 063,- Kč. Zůstatek na účtech města ke dne 31.12.2016 21 mil. Kč. Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2016 77 272 000,- Kč

RO č. 6/2016 zde

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name