Úvaly - město v zeleni

Zásobník projektů města 2016 – 2020

schválený zastupitelstvem města dne 23.6.2016

Aktuální platná verze Zásobníku projektů pro roky 2016 – 2020 je ke stažení zde.

Zásobník projektů města Úvaly pro roky 2016 – 2020 byl připravován během široké diskuse s obyvateli Úval a je základním dokumentem, který bude sloužit jako podklad pro realizaci projektů města.

Obsahuje projekty v celkově odhadované hodnotě cca 650 mil. Kč – 790 mil. Kč, z čehož je předpoklad spolufinancování ze strany města Úvaly v hodnotě cca 256 mil. Kč – 386 mil. Kč. Nižší částka se vztahuje k tzv. redukované verzi projektů, což zejména v případě komunikací znamená rekonstrukce formou lehčích staveb.

Zásobník projektů obsahuje jak projekty z větší části financované za pomoci dotací, tak projekty financované pouze městem Úvaly.

Projekty v zásobníku se dělí do čtyř skupin:

 1. Komunikace: náklady: 103 – 228 mil. Kč, podíl města 71 – 196 mil. Kč
 2. Chodníky, cyklostezky, křižovatky: náklady 25 -36 mil. Kč, podíl města 10 – 16 mil. Kč
 3. Bytový fond: náklady 37 mil. Kč, podíl města cca 25 mil. Kč
 4. Životní prostředí: náklady 132 mil. Kč, podíl města cca 71 mil. Kč
 5. Nebytový fond (zejména jde o investice v oblasti školství): náklady 352 mil. Kč, podíl města cca 78 mil. Kč 

Realizace je rozvržena do let 2016 – 2020 a je vázána na aktuální rozpočtové období Evropské unie. Zásobník projektů města navazuje na stávající platný Strategický rozvojový plán města a na Integrovaný plán rozvoje města.
 

Financování
S ohledem na aktuální stav rozpočtu města je navrženo převážně dluhové financování. Aktuální dluh
města je 82 mil. Kč /konec června 2016/, na konci roku by měl klesnout na 77 mil. Kč. Dluhová služba je aktuálně na úrovni 10,6%. Dluh na obyvatele činí v Úvalech částku 11 884 Kč. Za rizikovou hranici dluhové služby považuje MF ČR úroveň 30%. 

Pro srovnání průměrný dluh obcí na obyvatele je nyní v ČR kolem hranice 5 800 Kč, nicméně v tom jsou zahrnuty i ty nejmenší obce. Pokud budou srovnávána města, je průměrná výše tohoto dluhu kolem 10 – 11 tis. Kč/na obyvatele. 

Z jednání s bankami vyplývá, že akceptovatelná hranice dluhu Úval pro banky je na úrovni až do hranice 200 mil. Kč, tj. o cca 120 mil. Kč výše, než bude úroveň dluhu města na konci roku 2016. 

V rámci navrhovaného Zásobníku projektů města Úvaly pro roky 2016 – 2020 je navrhováno, aby bylo financování zajištěno úvěrem  o maximální částce 120 mil. Kč splatným po dobu maximálně 20 let s tím, že kumulované zadlužení města nesmí přesáhnout částku 200 mil Kč.

Zásobník projektů není uzavřeným dokumentem a bude průběžně na základě projednání v orgánech města aktualizován a doplňován.

 

Výzva radnice občanům před zasedáním zastupitelstva dne 23.6.2016


Jaké projekty plánuje město Úvaly v letech 2016 – 2020 realizovat? A za co? A za kolik? 
Pojďte spolurozhodnout o budoucnosti svého města!

Milé Úvalačky, milí Úvaláci,

všichni, co v našem městě žijeme, víme, že ne vše je v Úvalech dokonalé. Přesto je to město, které máme rádi a které chceme společně rozvíjet. Rozvoj může mít mnoho podob a stejně tak je mnoho cest, kterými se můžeme ubírat. Předkládáme Vám proto k veřejné diskusi zásobník projektů, které by bylo možné v období příštích 5 let realizovat. Tyto projekty přesahují délku volebního období, a proto chceme, abychom na nich našli společně s Vámi co nejširší shodu.

Začali jsme 16.2. veřejnou diskusí, které se však bohužel zúčastnilo jen málo občanů, věřím proto, že prostřednictvím internetu a Života Úval se vás zapojí více. Přeci jen, jde o jedinečnou příležitost, abyste jasně řekli, které projekty považujete za vhodné k realizaci, které už méně a které vám tam naopak chybí. Můžete také vyjádřit svůj názor na navrhované financování.

Projekty jsme rozdělili do následujících sekcí:

 1. Komunikace
 2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky
 3. Bytový fond
 4. Nebytový fond
 5. Životní prostředí

Tyto projekty jsme rozdělili do dvou skupin:

První skupina obsahuje seznam všech větších investičních projektů (nad 1 mil. Kč), které je v Úvalech potřeba realizovat a ke kterým máme projekty v různé fázi přípravy. Druhá skupina je skupinou tzv. Doporučených projektů, tedy těch, které navrhujeme realizovat prioritně.

Sumarizace nákladů a dotací projektů skupiny I. je následující:

 1. Komunikace                                                                      149 470 000 Kč
 2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky                 35 850 000 Kč
 3. Bytový fond                                                                        37 700 000 Kč
 4. Nebytový fond                                                                  72 100 000 Kč
 5. Životní prostředí                                                             111 000 000 Kč

        Celkem                                                                              406 120 000 Kč

Na dotacích lze získat odhadem                                          143 450 000 Kč

Rozdíl k dofinancování městem Úvaly činí částku             262 670 000 Kč

Jaké peníze mohou Úvaly fakticky investovat? 

Nejprve si musíme říci, jaká je vlastně finanční situace města? Vyžádali jsme si posouzení od Komerční banky – naleznete jej zde. To vyznívá pro naše město výborně. Pravda je, jak už to bývá, složitější.

Aktuální dluh města je 87 mil. Kč /konec ledna 2016/, na konci roku by měl klesnout na 77 mil. Kč. Dluhová služba je aktuálně na úrovni 12,6%. Dluh na obyvatele máme na úrovni 13 384 Kč na obyvatele. Za rizikovou hranici dluhové služby považuje MF ČR úroveň 30%.

Pro srovnání průměrný dluh obcí na obyvatele je nyní v ČR kolem hranice 5 800 Kč, nicméně v tom jsou zahrnuty i ty nejmenší obce. Pokud budeme srovnávat města, je průměrná výše tohoto dluhu kolem 10 – 11 tis. Kč/na obyvatele, Úvaly jsou tedy v míře svého dluhu zadluženější o cca 20% výše, než je průměr .

Z jednání, která jsme absolvovali s bankami vyplývá, že akceptovatelná hranice dluhu Úval pro banky je na úrovni cca 145 mil. Kč, tj. o cca 68 mil. Kč výše, než bude úroveň dluhu města na konci roku 2016.

Pokud půjdou Úvaly do zadlužení na úrovni cca 145 mil. Kč, dostaneme se na dluhovou službu ve výši cca 22,6% a dluh na obyvatele bude cca 22 300 Kč, budeme tedy patřit k nejzadluženějším městům v republice, stále však pod úrovní Kolína (22 400 Kč) nebo Prahy (26 000 Kč).

Nebude to tedy nic jednoduchého, ale stále bude město daleko od bankrotu. Výše uvedený dluh budeme splácet dle nastavení podmínek do roků 2025 – 2030.

Pokud započítáme hodnotu aktiv, která město vlastní a jejichž prodej není zahrnován (pozemky (60 mil. Kč), bytové domy (50 mil. Kč)), bude relativní úroveň dluhu v poměru k zpeněžitelnému majetku v bezpečných mantinelech.

Nesmíme zapomenout na věc, o které se mlčí decentně – dluh Úval nominální sice není tak strašný /a nebude/, ale o to horší je dluh infrastrukturní (stále kolem 800 mil. Kč).    

Takže jaké peníze mohou Úvaly v letech 2016 – 2020 investovat?
 

 1. Vlastní zdroje:                 40 000 000 Kč
 2. Navýšení úvěru :             68 000 000 Kč
 3. Rezerva ve splátkách:    43 000 000 Kč

  Celkem                                      151 000 000 Kč


Bilance projektů první skupiny:

 • Celkové náklady:              406 120 000 Kč
 • Potenciální dotace:         143 450 000 Kč
 • Financování města:        151 000 000 Kč

Chybí:                                            111 670 000 Kč

Kompletní seznam projektů první skupiny stáhněte zde.

Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že ani při využití všech možností financování města (pokud nechceme prodávat všechny pozemky a bytové domy) není možné výše uvedené projekty profinancovat, připravili jsme návrh redukované varianty tzv. Doporučené skupiny projektů, kterou si můžete stáhnout zde..

Sumarizace nákladů a dotací Doporučených projektů je následující:

 1. Konunikace                                                            68 400 000 Kč
 2. Chodníky, cyklostezky a světelné křižovatky   35 850 000 Kč
 3. Bytový fond                                                           37 700 000 Kč
 4. Nebytový fond                                                     72 100 000 Kč
 5. Životní prostředí                                                 81 000 000 Kč

Celkem                                                                              295 120 000 Kč

Bilance Doporučených projektů:

 • Celkové náklady:              295 120 000 Kč
 • Potenciální dotace:         143 450 000 Kč
 • Financování města:        151 000 000 Kč

Chybí:                                                    670 000 Kč

V tomto případě lze uvažovat o tzv. nulové variantě = město je schopno svůj podíl na investicích zaplatit.

Ve všech výše uvedených variantách nejsou zahrnuty následující projekty, které jsou financovány jiným způsobem:

 • svazková škola na Hostíně – tento projekt je realizován v rámci Dobrovolného svazku obcí Povýmolí (náklady projektu cca 180 – 200 mil. Kč, financování bude muset být řešeno zcela separátně ve spolupráci s Ministerstvem školství a mládeže)
 • rozjezd odpadového hospodářství města, včetně sběrného dvora (náklady cca 15 mil. Kč)
 • výstavba nové městské knihovny na náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 18 (náklady cca 55 -60 mil. Kč, zahájení akce před rokem 2020, ale dokončení až po tomto období)

Na co bychom rádi znali Váš názor:

 1. Které projekty v tabulce Doporučených projektů postrádáte? Navrhněte jejich doplnění!
 2. Které projekty byste z tabulky Doporučených projektů vyškrtli? Navrhněte jejich vyškrtnutí!
 3. Je pro Vás navrhovaná výše zadlužení města přijatelná? Pokud není, jaká výše je pro Vás akceptovatelná?
 4. Jste pro nebo proti získat peníze na spolufinancování projektů prodejem městského majetku (stavební pozemky na rodinné domy, bytový fond)?

Chybí Vám nějaké informace? Řekněte nám to! Těšíme se na Vaše názory a připomínky.

za vedení města Úvaly,
Petr Borecký, starosta města

Záznam z veřejné diskuse k projektům města pro období 2016 – 2020 ze dne 16.2.2016

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name