Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly

Většina z vás asi již zaregistrovala akci Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům, kteří se do svých dluhů dostali mnohdy nešťastnou shodou okolností, aby se svých dluhů za stanovených pravidel zbavili.
 
My, představitelé města Úvaly a zastupitelé si však myslíme, že by přístup k řešení dluhů těch nejslabších z nás měl být systematický a dlouhodobý.
 
👉 Rada města proto navrhla a zastupitelé na dnešním mimořádném jednání zastupitelstva jednomyslně schválili program, který městu umožní pomoci občanům města Úvaly s jejich oddlužením.
 
⭕️ V žádném případě se nejedná o to, že by město chtělo podporovat morální hazard a nezodpovědné braní si půjček či nesplácení závazků, na druhou stranu chce pomoci řešit mnohdy bezvýchodnou situaci některých našich spoluobčanů, do které je dostal systém fungování exekucí v ČR.
 
👉 Program je určen pouze pro:
 
občany Úval s trvalým pobytem v Úvalech po dobu nejméně 5 let před podáním žádosti, kteří patří do některé z níže uvedených skupin:
 
✅ starobní důchodce
✅ invalidní důchodce
✅ rodič samoživitel, jehož příjem domácnosti nepřesahuje 1,5násobek životního minima
✅ dítě, neplnoletý a student do 26 let věku
 
kteří nemají rodinné nebo sociální zázemí, aby takovou situaci mohli řešit sami nebo s pomocí své rodiny.
 
V tomto systémovém přístupu jsme buď první nebo jedna z prvních samospráv v ČR, která tento program zavádí. Na přípravě programu jsme spolupracovali s neziskovými společnostmi, které se pomocí dlužníkům zabývají.
 
Jak vysoká může být výše sociální pomoci❓
 
Sociální pomoc je možná až do výše 100 000 Kč na osobu
 
❗️Další podmínka pomoci
 
Příjemce pomoci nesmí být vlastníkem nemovitosti v hodnotě vyšší než 100 000 Kč, vyjma nemovitosti, ve které bydlí; nebo vlastníkem movité věci v hodnotě vyšší, než 100 000 Kč, vyjma movitých věcí, které žadatel nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny (domácnosti) nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly, zejména zdravotní pomůcky, pomůcky k přípravě k povolání, rodinné šperky získané darem nebo dědictvím, snubní prsten a jedno osobní motorové vozidlo, pokud jeho současná cena nepřevyšuje částku 500 000 Kč; tuto podmínku musí splnit všechny posuzované osoby společně se žadatelem.
 
Příjemce pomoci města zároveň musí udělit plnou moc městu Úvaly k tomu, aby zastupoval žadatele jako zmocnitele ve všech
občanskoprávních věcech a v řízeních vedených před soudy nebo před jinými veřejnoprávními orgány. Město Úvaly jako zmocněnec bude plnou mocí rovněž zmocněn vykonávat v plném rozsahu
veškerá jednání související s dluhem žadatele vůči třetím osobám (věřitelem).
 
Neděláme si iluze, že náš městský program pro oddlužení vyřešení všechny problémy s tím spojené, ale věříme, že někomu pomoci může.
 
Více informací a celé znění Zásad pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly získáte na webových stránkách města zde nebo u paní Lucie Křivancové (telefon: 281091529) nebo paní Jitky Hamouzové (telefon 281091539).
 
za radnici a za zastupitele města
 
Petr Borecký, starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name