Ozelenění nového sběrného dvora

Název projektu – investiční akce

Ozelenění nového sběrného dvora

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Dne 11.2.2020 usnesením č. R-110/2020 schválila rada města ozelenění nového sběrného dvora

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

Celkové předpokládané náklady na akci: 353 824,86,- Kč  (včetně DPH)

Předpokládaný termín

jaro 2020

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Stručný popis

Předmětem dokumentace je návrh řešení zeleně na nově vznikající ploše areálu sběrného dvora ve městě Úvaly.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Cílem návrhu je:

  • Hlavní funkcí předmětné zeleně je ZELEŇ IZOLAČNÍ.
  • Formou zeleně co nejvíce začlenit plánovanou stavbu sběrného dvora do okolní krajiny a do nově budované průmyslové zóny města.
  • Areál tak dostatečně oddělit od okolí – díky vyšší obvodové zeleni (stromy, vyšší keře, popínavá zeleň na stěnách) dojde k částečnému izolačnímu oddělení areálu od okolí a současně bude celkovým principem úprav areál začleněn do plánovaného jednotného charakteru „průmyslové a skladovací“ lokality lemované a vnitřně členěné zelení.
  • Přítomnost většího podílu zeleně umožní poskytovat pozitivní funkce zeleně (mikroklimatické, hygienické, ekologické, estetické a jiné).
  • V návrhu jsou využity jak druhy dřevin vhodné do zhoršených podmínek, tak druhy domácí(vazba na ekologické funkce).Popis návrhu:
  • Obvod pozemku je z velké části lemován zelení (středně vzrůstné a vyšší druhy keřů, v místech betonového oplocení hustá výsadba popínavé zeleně).
  • Na tuto základní „vrstvu“ zeleně navazují poté liniové výsadby stromů rozmístěné dle prostorových možností zamýšlené provozní funkce areálu. Těžiště výsadby vzrůstných dřevin je na jihovýchodním lemu pozemku, dále roztroušeně v obvodové zeleni.

Navržené řešení pro danou lokalitu je v souladu se strategickými principy rozvoje městské zeleně města Úvaly navržené v projektu ÚZEMNÍ STUDIE – GENEREL MĚSTSKÉ ZELENĚ MĚSTA ÚVALY (Štefl, Šteflová 2016) a věcně tak naplňuje systémový rozvoj kvality veřejných prostor a zeleně města Úvaly.

Rozpracovanost

Výběrové řízení

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Projektová dokumentace  ke stažení zde

Vytyčovací a osazovací plán ke stažení zde

Koordinační situace ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name