Generel městské zeleně v Úvalech

Generel městské zeleně města Úvaly tvoří základní systematický a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému zeleně města Úvaly.

Generel zeleně pro město Úvaly zpracoval Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Využití dokumentu

Předložený dokument tvoří základní systematický a koncepční podklad pro výkon správy městské zeleně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému zeleně města Úvaly.

Autoři dokumentu provedli analýzu současného stavu jednotlivých objektů zeleně tvořících systém městské zeleně města Úvaly. Formou rámcového posouzení byl zhodnocen aktuální stav jednotlivých objektů zeleně a následně posouzen stav systému zeleně jako celku.

Autoři dále navrhli a stanovili principy rozvoje městské zeleně města Úvaly.

Předložený dokument tvoří:

  • základní kvantitativní i kvalitativní analýza jednotlivých objektů zeleně a systému městské zeleně jako celku. Nad touto analýzou je v druhé fázi zpracován vlastní plán rozvoje systému městské zeleně (územní studie).
  • celý dokument představuje zcela základní informační, systematický a koncepční podklad pro optimální výkon správy městské zeleně, který slouží jako podklad pro zpracování další územně plánovací, technickoprovozní nebo koncepční dokumentace.
  • plán rozvoje systému městské zeleně má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému městské zeleně a jejich jednotlivých ploch, k efektivnímu využití disponibilních zdrojů financí (výběr objektů zeleně pro pasportizaci a zpracování plánu péče, výběr ploch pro přednostní dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření, výběr ploch k obnově, úpravě, změně režimu péče apod.) a plánování jejího dalšího rozvoje (propojení, změna či úprava stávajících ploch zeleně, vymezení prostoru pro nové plochy zeleně, vzájemné propojení ploch a zvýšení jejich funkčního využití, propojení města s okolní krajinou apod.).

 

Kompletní Generel zeleně je zde ke stažení   zde ke stažení   zde ke stažení   zde ke stažení