Smlouvy

Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde

Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor. Rovněž nejsou zveřejňovány objednávky do 50 000,- Kč.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
06.02.2014 Dodatek č. 2. ke smlouvě práce na ene - Dodatek č. 2. ke smlouvě práce na energetických auditech objektů města
11/2014
0,00 Město Úvaly
Ing. Vladimír Vlk
06.02.2014 Provozní řád stanice telekomunikační sítě - Provozní řád stanice telekomunikační sítě - rozhledna Vinice
12/2014
0,00 Město Úvaly
Město Úvaly
06.02.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu - změna článku III odst. 4
13/2014
0,00 Město Úvaly
Úvaly Development,s.r.o.
06.02.2014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB - Sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení VB ke strpění umístění zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
14/2014
240 000,00 Město Úvaly
ČEZ Distribuce , a.s.
06.02.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - Zřízení ve prospěch oprávněného VB právo chůze a jízdy pozemek 3235/132 Úvaly
15/2014
0,00 Město Úvaly
Ing. Jan Fišer ,Mgr Jana Fišerová
06.02.2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD Stavební úpravy objektu čp. 65 - Změna č. 1 a 4
16/2014
35 997,00 Město Úvaly
A.LT ARCHITEKTI V.o.s.
06.02.2014 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB - Závazek smluvních stran uzavřít v term. 7 měs po kolaudaci stavby smlouvu o zřízení VB - uložení DK v dotč. pozemku
17/2014
243 483,00 Město Úvaly
Správa železniční a dopravní cesty ,státní organizace
16.01.2014 Darovací smlouva - Dar - pozemky v kú. Úvaly Výpustek
5/2014
0,00 Město Úvaly
Censeo,s.r.o.
16.01.2014 Kupní smlouva - koupě inženýrských sítí lokalita Radlická čtvrť
6/2014
6 050,00 Město Úvaly
Marian Ješko, Václav Paparega
16.01.2014 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - převod vlastnictví pozemky Radlická čtvrť
7/2014
2 498,00 Město Úvaly
Marian Ješko, Václav Paparega