Úvaly – lokalita Výpustek II (vyladěné domy)

Koncept urbanistické studie části lokality Úvaly – Výpustek západní část řeší možné využití území pro výstavbu souboru rodinných domů. V lokalitě je navrženo 67 parcel. Z toho pro řadové domy je navrženo 29 parcel o celkové výměře 7 493 m2 (21,8 % výměry celé rozvojové plochy). Pro dvojdomy je navrženo 36 parcel o celkové výměře 17 408 m2 a pro rodinné domy 2 parcely o celkové výměře 943 m2.

Název projektu – developerského záměru

Úvaly – Výpustek II/ Vyladěné domy

Investor

Exafin investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

Kdy a jak schválen

Území je schváleno k zástavbě dle platného územního plánu od roku 2004

Předpokládaný termín dokončení

2018 – 2019

Stručný popis

Koncept urbanistické studie části lokality Úvaly – Výpustek západní část řeší možné využití území pro výstavbu souboru rodinných domů.

V lokalitě je navrženo 67 parcel. Z toho pro řadové domy je navrženo 29 parcel o celkové výměře
7 493 m2 (21,8 % výměry celé rozvojové plochy).

Pro dvojdomy je navrženo 36 parcel o celkové výměře 17 408 m2 a pro solitérní rodinné domy 2 parcely o celkové výměře 943 m2.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Celá lokalita navrhovaného obytného souboru je výrazně ovlivňována silnicí druhé třídy II/101,
především potom hlukem a exhalacemi produkovanými projíždějícími automobily.

Z toho důvodu jsou části bezprostředně přiléhající k této komunikaci využity jako bariérová zóna. Ve funkční ploše přírodní nelesní společenstva je proto navržen protihlukový val s parkovými úpravami, který bude svým profilem (příkrý svah směrem k silnici a pozvolný svah směrem do obytné zóny) vytvářet „odcloněnou“
odpočinkovou zónu pro obyvatele rodinných domů.

Tato „hluková“ bariéra je navíc posílena umístěním
obytné ulice a zástavbou řadových rodinných domů orientovaných svým obytným prostorem směrem pryč od komunikace. Na tuto „bariéru“ již dále navazuje rozvolněná zástavba rodinných domů a dvojdomů začleněných do systému obslužných komunikací a pěších propojení se zelení ve veřejných prostorech prostupujících
napříč celou lokalitou. Rozvolněnou hustotou zástavby tato část plynule navazuje na stávající zástavbu rodinných domů při ulici Šafaříkova.

Severní část území, nacházející se ve funkční ploše veřejná zeleň, parky a aleje je využita pro volně rostoucí zeleň a travnaté plochy umožňující neformální využití volného času. Volně tak navazuje na odpočinkovou zónu v jižní části protihlukového valu. V této části se rovněž bude nacházet plocha suchého poldru, sloužící jako retenčně-akumulační objekt pro odvod dešťových vod z lokality.

Celý urbanistický celek byl koncipován tak, aby zástavba byla maximálně prostoupená veřejnou zelení a byla otevřená pro volný průchod obyvatel lokality.

Rozpracovanost

Výstavba projektu byla zahájena 14. února 2018

Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

Zastavovací studie je ke stažení zde.

Plánovací smlouva ke stažení zde

Aktuální koordinační situace je ke stažení zde

Postoupení Plánovací smlouvy ke stažení zde

Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name